خوب بنگر ، کدامین را می شناسی ؟؟؟

کدامشان از خودش تعریف کرده و یا خواسته خودی نشان دهد !؟

انقلاب اسلامی به شما افتخار می کند.

مردان مرد
برچسب ها : عکس