چه خواستی در نماز عاشقانه ات که عند ربهم یرزقون بشارتت داد.

نماز و نیاززلال معرفت

عروج دلنماز در برف

شوق نماز